MOTIVAČNÝ PROGRAM SVET VÝHOD

1. Úvodné ustanovenia

 • 1.1.Motivačný program Svet výhod (ďalej len "program") je prevádzkovaný spoločnosťou WOODCOTE GROUP a. s., so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 9333/B, IČO 31364951, IČ DPH: SK2020337671 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 • 1.2.Administratívne a organizačne zodpovedá za vedenie programu spoločnosť Amden SK, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 36531/B, IČO: 35941731, DIČ: 2022021485 (ďalej len "organizátor").
 • 1.3.Organizátor nie je oprávnený bez súhlasu kontaktných osôb prevádzkovateľa meniť či ovplyvňovať obchodné dáta a procesy v rámci programu a je povinný plniť požiadavky vyplývajúce z nariadenia GDPR.

2.Registrovaný účastník

 • 2.1.Registrovaným zákazníkom, sa pre účely programu, rozumie právnická aj fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala do programu na stránkach www.svetvyhod.sk a zároveň aj vo fakturačnom systéme spoločnosti WOODCOTE GROUP a.s. a uskutočnila aspoň jeden nákup tovaru prevádzkovateľa.
 • 2.2.Registrovaný zákazník, fyzická osoba, musí byť starší ako 18 rokov.
 • 2.3.Registrovaný zákazník má právo bez udania dôvodu kedykoľvek ukončiť svoju registráciu v programe.

3.Získanie bodov

 • 3.1.Oprávnenie získavať body vzniká okamihom nákupu tovaru zo sortimentu dodávateľov prevádzkovateľa zaradených do programu. Ak nie je prevádzkovateľom stanovené inak.
 • 3.2.Počet získaných bodov závisí od hodnoty uskutočneného nákupu tovaru prevádzkovateľa a od prepočtového koeficienta, ktorý určí prevádzkovateľ.
 • 3.3.Hodnota bodov sa počíta z predajných cien tovaru bez DPH.
 • 3.4.Získané body budú organizátorom pripísané na účet, pokiaľ to umožnia technické podmienky zariadení prevádzkovateľa aj organizátora, a to minimálne jedenkrát v kalendárnom týždni. Cez víkendy a sviatky pripisovanie bodov neprebieha.
 • 3.5.Body je možné čerpať len v rámci programu Svet výhod.
 • 3.6.Aktuálny zoznam odmien a získaných bodov bude uvedený a prístupný po prihlásení účastníka na internetových stránkach www.svetvyhod.sk alebo dopytom na emailovej adrese info@svetvyhod.sk. Parametre a zobrazenie odmien uvedených na internetových stránkach majú len informatívny charakter. Pokiaľ prevádzkovateľ neuvedie inak.
 • 3.7.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu bodov v priebehu programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

4.Využitie bodov

 • 4.1.Nárok na odmenu vzniká zákazníkovi v okamihu, keď získa potrebný počet bodov a uskutoční záväznú objednávku na internetových stránkach www.svetvyhod.sk.
 • 4.2.Na strane prevádzkovateľa je možné odmietnuť plnenie odmien do doby zaplatenia všetkých pohľadávok, ktoré z titulu predaja tovaru vzniknú prevádzkovateľovi voči registrovanému zákazníkovi.
 • 4.3.V prípade, keď zákazník vráti tovar, ktorý bol zakúpený v období prebiehajúceho programu, bude finančná čiastka za vrátený tovar, podľa platných všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa, pri vrátení peňazí znížená o hodnotu odmien tzn. plnenia, ktoré v rámci programu registrovaný zákazník získal. Prevádzkovateľ si teda vyúčtuje v takom prípade finančnú kompenzáciu podľa stanoveného koeficientu na základe, ktorého boli body zákazníkovi pripísané, čím bude dosiahnuté spätné vrátenie zodpovedajúcej finančnej hodnoty prevádzkovateľovi.
 • 4.4.Získavanie a pripisovanie bodov je možné uskutočniť len za nákupy uskutočnené v období od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024. Za nákupy s iným dátumom body pripísané nebudú.
 • 4.5.Čerpanie odmien je možné uskutočniť len v období od 1. 4. 2024 do 31. 7. 2024. Podmienkou získania odmeny je úhrada faktúr v lehote splatnosti spoločnosti WOODCOTE GROUP a.s.

 

5.Reklamácie

 • 5.1.Na všetky objednané odmeny sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od objednania.
 • 5.2.Odmeny je nutné reklamovať cez organizátora. Vždy je nutné k reklamovaným odmenám doložiť odovzdávací protokol, ktorý je vždy zasielaný s odmenou.

6.Ochrana osobných údajov

 • 6.1.Osoba, ktorá sa má stať registrovaným účastníkom, svojím súhlasom pri prvom prihlásení do programu udeľuje organizátorovi po dobu fungovania motivačného programu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za účelom prevádzkovania motivačného programu (hlavne za účelom možnosti poskytnúť registrovaným zákazníkom bonusy). Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít v rámci motivačného programu. Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Organizátor a prevádzkovateľ zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov. 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • : vziať súhlas kedykoľvek späť, 
 • : požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, 
 • : požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, 
 • : vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 
 • : požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.   

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach www.svetvyhod.sk.

 

7.Všeobecné ustanovenia

 • 7.1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek program jednostranne ukončiť. Ukončenie programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási prevádzkovateľ oznámením na internetových stránkach www.svetvyhod.sk minimálne jeden kalendárny týždeň pred dňom ukončenia programu. Po dátume ukončenia programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru prevádzkovateľa.
 • 7.2.Prevádzkovateľ neručí za množstvo skladových zásob tovaru zahrnutého do akcie. Tovar nemusí byť k dispozícii u prevádzkovateľa po celú dobu trvania programu.
 • 7.3.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť sortiment odmien zaradených do programu. Odmeny môžu byť nahradené podobnými, alebo úplne z programu vyradené. Platná ponuka odmien je vždy zverejnená na www.svetvyhod.sk.
 • 7.4.Prevádzkovateľ aj organizátor sú oprávnení vylúčiť z programu registrovaného zákazníka, ktorý poruší niektoré z pravidiel programu či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa alebo jeho výrobkov.
 • 7.5.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť plnenie odmien vyplývajúce z programu alebo odoprieť dodávku tovaru v prípade, že kupujúci tovar prevádzkovateľa riadne v termíne nezaplatil či identifikuje indície smerujúce k tomu, že tovar v riadnom termíne nebude kupujúcim uhradený.
 • 7.6.Prevádzkovateľ programu je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, pričom zmena je účinná okamihom jej vyhlásenia na www.svetvyhod.sk.
 • 7.7.Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť na území Slovenskej republiky dňom 1. 4. 2024.

Program končí dňom 31. 7. 2024.

 

 

 

Facebook Twitter Google+